Om Stata

Stata är ett allmänt statistiskt program för datahantering och statistisk analys som används flitigt inom forskarsamhället. Det är mångfacetterat och används därför inom flera olika områden så som biomedicin, ekonomi, epidemiologi och sociologi.

För att kunna arbeta med programmet finns det några områden som behöver behärskas oavsett vilka analyser Stata ska användas till. De grundläggande kunskaper som krävs är programhantering, datahantering samt att kunna beskriva data med tabeller och grafer. Det är också en nödvändighet med en grundläggande kunskap inom statistik för att kunna utföra korrekta analyser.

Om man behärskar detta är Stata ett komplett program som du kan använda till för alla dina statistikbehov.

Datahantering

Det är den process där användarna har möjlighet att organisera, hantera och analysera sin data effektivt. Programmet erbjuder ett brett utbud av verktyg och kommandon för att hantera olika typer av data på ett flexibelt sätt. En grundläggande del av datahantering i Stata är att importera data från olika källor som Excel, CSV, SPSS eller andra statistikprogram.

När data väl har importerats kan en lång rad olika kommandon användas för att utföra olika åtgärder på datasetet. Programmet kan hantera olika datatyper, inklusive numeriska, kategoriska och tidsrelaterade variabler.

En viktig del av datahantering är att rensa och förbereda data för analys. Det kan handla om att identifiera och hantera saknade värden, hantera dubbletter, omkoda variabler samt skapa nya variabler genom beräkningar eller omvandlingar.

När datan är tvättad och förberedd kan användare utföra olika typer av analys, såsom deskriptiv statistik, regressionsanalys samt tidsanalys. Stata erbjuder ett brett utbud av statistiska kommandon och verktyg för att utföra dessa analyser och producera högkvalitativa resultat. Sammanfattningsvis erbjuder Stata omfattande möjligheter för datahantering, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för forskare och akademiker inom många olika områden.

Grafhantering

Är en central del av analysprocessen som möjliggör visualisering av data på ett effektivt och informativt sätt. Stata erbjuder ett brett utbud av verktyg och kommandon för att skapa olika typer av grafer och diagram som hjälper användare att förstå mönster, trender eller samband i sina data.

Ett av de mest användbara kommandona för att skapa grafer i Stata är graph. Med detta kommando kan användare skapa många olika typer av grafer så som linjediagram, stapeldiagram, spridningsdiagram, histogram och boxplot. Användare har också en stor frihet att skapa anpassade grafer genom att kombinera olika kommandon och inställningar.

Stata erbjuder också ett antal inbyggda teman för att anpassa utseendet på graferna som färgschema, linjetjocklek, etiketter och rubriker. Detta gör det möjligt för användare att skapa snygga grafer som passar ens eget behov och synliggör resultaten på ett tydligt sätt.

Utöver att skapa grundläggande grafer erbjuder Stata också avancerade funktioner för att anpassa och förbättra graferna. Användare kan till exempel lägga till trendlinjer, konfidensintervall, anpassade axlar eller addera text och markeringar för att förbättra förståelsen av graferna.

En annan finurlig funktion i Stata är möjligheten att skapa flera grupper med paneldata. Denna funktion gör det möjligt att jämföra flera grafer sida vid sida för att analysera olika aspekter av sina data. Detta är särskilt användbart när man analyserar data med flera variabler eller när man jämför data över olika kategorier eller tidsperioder.

När graferna har skapats kan de exporteras till format som PNG, PDF, EPS och TIFF, vilket gör det möjligt för användare att integrera graferna i sina rapporter, presentationer och publikationer.

Lär dig mer om detta och mycket annat nyttigt på vår kurs Stata 1.

Få kunskap om hur du hanterar basfunktionerna datahantering, grafer och tabeller i Stata. Vi ger dig även en ordentlig genomgång av grundläggande statistiska begrepp med de vanligaste metoderna som används. På vår utbildning varvas föreläsningar med exempel och egna övningar för att du ska bli trygg med att använda programmet på egen hand.

Kursinnehåll

Datahantering
Import och export av data
Strukturera din databas
Variabelhantering
Datatransformeringar

Beskriva data med tabeller och grafer
Frekvens- och andra typer av tabeller
De vanligaste graftyperna

Grundläggande statistiska begrepp
Mätnivån – Avgör hur data kan analyseras
Statistiska antaganden om fördelning, varians och linjäritet
Parameterskattningar och konfidensintervall
Hypotesprövning och p-värden

Korrelationer
Pearsons korrelation och Spearmans rangkorrelation

Jämförelser av två medelvärden
Students t-test, z-test
Proportionstest

Tabeller och samband mellan kategoriska variabler
Chi2-test, Fishers exakta test

Icke-parametriska metoder

Läs mer om vår kurs i Stata

Nyheter