Våra kurser inom statistik

Kom igång och arbeta obehindrat med dina egna statistiska analyser i SPSS. Vi ser till att du lär dig använda grundläggande funktioner som datahantering samt att kunna beskriva data med tabeller och grafer.

Våra kurser ger dig de nödvändiga kunskaperna inom statistik som krävs för att kunna utföra korrekta analyser. Lär dig hur du ska gå tillväga för att planera ditt arbete, välja rätt statistisk analysmetod samt tolka och validera resultaten.

SPSS är idag ett av de mest välkända och vanligaste programmen för statistisk analys.

Programmets mångsidighet kombinerat med dess relativt enkla menysystem har bidragit till dess spridning och popularitet.

Se våra kurser i SPSS

Totalt tio unika kursdagar

Data och grafhantering
Grundläggande statistik
Linjär regression
ANOVA
Logistisk regression
Överlevnadsanalys
Mixade modeller
Multivariata metoder
Poweranalys
Syntax

Tre utbildningsförslag

Grund
Bas
Komplett

Lär dig använda R från grunden för att göra dina egna statistika analyser. Behärska basfunktionerna i programmet för att kunna arbeta med datahantering samt att beskriva data med tabeller och grafer.

Få en förståelse för hur du väljer och använder de statistiska modeller du behöver för att arbeta självständigt i programmet. Undvik vanliga misstag och fallgropar som illustreras med typiska fall från verkligheten.

R är idag ett av de mest välkända och använda vanligaste programmen för statistisk analys.

Mycket på grund av att R är tillgängligt utan kostnad som en fri mjukvarulicens samt applikationer som RStudio som kan användas för att visuellt redigera och skapa grafik.

Se våra kurser i R

Totalt sju unika kursdagar

Introduction to r
Introduction to modern statistics
Linear regression & ANOVA
Advanced regression models
Visualisation & data exploration
Cluster analysis & SEM
Propensity Score Matching

Tre utbildningsförslag

Basic
Medium
CompleteKom igång med att lära dig grunderna i både statistik och programmet Stata. Programhantering, databearbetning samt att kunna beskriva data med tabeller och grafer är exempel på områden du kommer behärska efter kursen.

Få en förståelse man går tillväga för att välja rätt statistisk metod, utföra korrekta analyser och bekräfta resultaten.

Stata är ett allmänt statistiskt program för datahantering och statistisk analys som används flitigt bland forskare.

Det används bland annat inom biomedicin, ekonomi, epidemiologi och sociologi.

Se vår kurs i Stata

Data och grafhantering

Datahantering
Import och export av data
Datatransformeringar

Beskriva data med tabeller och grafer
Frekvens- och andra typer av tabeller
De vanligaste graftyperna

Grundläggande statistik

Grundläggande statistiska begrepp
Korrelationer
Jämförelser av två medelvärden

Tabeller och samband mellan kategoriska variabler
Icke-parametriska metoderArtificiell intelligens och machine learning har ett mycket nära samband. AI är ett datorsystems förmåga att efterlikna mänskliga kognitiva funktioner som inlärning och problemlösning.

Via AI använder ett datorsystem matematik och logik för att simulera den orsak som personer använder för att lära sig av ny information och fatta beslut. Machine learning betraktas som en del av AI och handlar om hur ett datorsystem utvecklar sin intelligens.

Lär dig bygga, utvärdera och använda vanliga prediktiva modeller med hjälp av programmet R. Vår endagskurs ger en introduktion till Artificiell intelligens, machine learning och prediktering.

Du får en förståelse för hur dessa verktyg kan användas för prognoser, klassificering samt automatisering.

Få en grundlig introduktion och arbeta självständigt i Statistica. Lär dig utnyttja programmet som idag kan användas till dataanalys, datahantering, statistik, datautvinning, maskininlärning, och datavisualisering.

Våra kurser ger dig kunskaperna inom statistik som krävs för att välja rätt metod, utföra korrekta analyser och bekräfta resultaten.

Statistica tillhör den gruppen statistikprogram som kan utföra i princip alla statistiska analyser.

Numera inkluderas också en mängd olika moduler för prediktiv modellering, klustring och klassificering.

Se våra kurser i Statistica

Totalt tre unika kursdagar

Grundkurs
Regression & ANOVA
Logistisk regression & överlevnadsanalys

Två utbildningsförslag

Bas
KomplettDom allra flesta är bekanta med Microsoft Excel som är ett program för kalkyl- och enklare datahanteringsuppgifter. Programmets grundläggande funktioner går ut på att man använder sig av ett rutnät bestående av celler.

För att kunna utnyttja Excel som ett fullvärdigt statistikverktyg krävs att du använder tilläggsmodulen Analysis Toolpak. Modulen används för att kunna dra slutsatser om data som är svåra att få fram med enklare beskrivande statistik.

Du är säkert van vid tabeller, staplar och diagram om du valt Excel som huvudverktyg för statistisk bearbetning. Men det finns mer i programmet än det man vanligen ser.

Excels Analysis Toolpak ger dig, på ett enkelt sätt, tillgång till korrelation, regression, t-test och ANOVA vilket är basen i denna kurs.

R Commander (Rcmdr) är ett grafiskt användargränssnitt som används tillsammans med programmet R. Rcmdr ser ut och fungerar på samma sätt som i SPSS genom att tillhandahålla en meny med analytiska och grafiska metoder.

Vid varje analys som körs visas dessutom den underliggande R-koden. Rcmdr kan installeras inifrån R precis som vilket R-paket som helst.

För att kunna arbeta obehindrat med analyser i Rcmdr krävs en grundläggande kunskap inom både statistik och program.

Kom igång med att använda R Commander genom att lära behärska programmet och de vanligaste statistiska metoderna.

Köp flera kurser samtidigt och få rabatt!

Boka flera datum själv, köp kurser och ha innestående eller gå tillsammans med en kollega.

Rabatter

2 valfria kurser: 10%
3 valfria kurser: 15%
4 valfria kurser: 20%