En kort genomgång av fördelarna med att använda Syntax i SPSS

Vad är Syntax?

SPSS Syntax är ett programmeringsspråk som är unikt för programmet SPSS. Med Syntax kan man utföra kommandon och operationer i SPSS genom att använda textbaserad kod istället för det grafiska användargränssnittet (GUI).

Ett Syntaxkommando består av en kommandorad och ett kommandoargument. Kommandoraden anger vilken procedur som ska köras, medan kommandoargumentet anger vilka variabler eller data som ska användas i proceduren.

Syntaxen kan användas för att utföra alla uppgifter som kan göras med GUI kan vara fördelaktigt av flera skäl. Dessa fördelar omfattar reproducerbarhet, automatisering av uppgifter och effektivitet vid arbete med stora dataset.

Översikt

Syntax Editor: SPSS Syntax skrivs vanligtvis i Syntax Editor-fönstret. Du kan öppna Syntax Editor genom att klicka på ”Fönster” och välja ”Syntax Editor” från menyn.

Variabler: Du använder variabler för att lagra och manipulera data i SPSS Syntax. Syntax används för att definiera variabler, tilldela värden och genomföra beräkningar på dem.

Datahantering: Du kan utföra olika datahanteringsuppgifter, som att sortera data, selektera specifika observationer och omkoda variabler.

Exempel
SORT CASES BY Age.
SELECT IF Gender = 1.
RECODE Income (1=Low, 2=Medium, 3=High) INTO IncomeCategory.

Kommandon: Syntaxerna består av olika kommandon, där varje kommando utför en specifik uppgift. Exempel på kommandon inkluderar GET DATA för att importera data och FREQUENCIES för att beräkna frekvenser. Syntax kan användas för att genomföra statistiska analyser som T-TEST, CROSSTABS och REGRESSION. Här kommer ett exempel på hur syntaxen kan se ut.

Exempel
T-TEST GROUPS=Group1(1,2,3) /MISSING=ANALYSIS.
CROSSTABS Group1 BY Gender /CELLS COUNT COLUMN.
REGRESSION /VARIABLES=DependentVar /METHOD=ENTER IndependentVar1 IndependentVar2.

T-TEST används för att genomföra ett T-test för att jämföra medelvärdena mellan olika grupper. Här jämförs gruppmedelvärdena för de tre nivåerna (1, 2, 3) inom variabeln Group1.

CROSSTABS används för att skapa en korsstabellsanalys mellan variablerna Group1 och Gender. Detta genererar en tabell som visar antalet observationer för varje kombination av kategorierna. En innebär enkelt uttryckt att man räknar i procent för att se se om det finns något samband mellan variablerna.

REGRESSION används för att utföra en multipel regressionsanalys, där DependentVar är den beroende variabeln och IndependentVar1 och IndependentVar2 är oberoende variabler som läggs in i modellen med metoden ”ENTER”.

Resultat: Efter att ett kommando har körts, genererar SPSS-syntax resultat som kan ses i Output-fönstret. Resultatkoden kan också sparas i syntaxen för framtida referens.

Här beskriver vår statistiker Gunilla Rudander några av fördelarna med att använda sig av Syntax i SPSS.

Om du upprepar samma kommando många gånger.
Ifall du gör en och samma sak upprepat, kan du spara tid genom att spara ned en syntax och sen kopiera och klistra in. Syntaxerna fungerar även för nya versioner av SPSS Statistics.

Vem har användning av att använda sig av Syntax i SPSS?
Listan är lång men störst nytta har du som arbetar som analytiker, statistiker, datapreparerare, data-ansvarig, forskare, enkätundersökare eller utredare.

Fördelarna för dig som arbetar som forskare eller doktorand
Som doktorand behöver du dokumentera ditt arbete för att kunna försvara det när  handledare eller reviewer ställer frågor inför disputation. Arbete med SPSS Syntax ger alltid en spårbarhet så att du kan gå tillbaka och visa vad du gjort. Som forskare kan du exempelvis få uppgiften att köra om några analyser efter ett tillägg av nya patienter. Ibland kan det ha gått flera år sedan analyserna utfördes och då är det i princip omöjligt att veta exakt hur du klickade dig fram i programmet. I en syntax finns allt ditt jobb sparat och du kan då upprepa analyserna med det utökade patientdatat. Kvaliteten blir helt enkelt högre ifall en uppföljning utförs på exakt samma sätt som tidigare.

Nyttan för dig som jobbar med enkäter
När du tar emot en insamlad enkät finns det ofta ett behov av att koda om, selektera, addera etiketter och ändra formatet på variablerna. Du kan spara alla dessa preparerings-kommandon för att sen kunna återanvända det då du gör en liknande undersökning vid annat tillfälle. Det ger en högre kvalitet och säkerhet.

Läs mer om vår kurs SPSS Syntax

Letar du efter något annat? Se våra övriga kurssidor.

Nyheter

tisdag, juni 11, 2024

Statistikhjälp i sommar

Passa på att ta hjälp av våra experter i stället för att köra fast. Vi hjälper dig med dina projekt

torsdag, maj 2, 2024

Få 30% rabatt på bokningen

Majrabatten - Under maj ger vi 30% rabatt på alla bokningar av våra schemalagda kurser

tisdag, april 16, 2024

Boka vårens onlinekurser

Lär dig använda R för att göra egna statistiska analyser