R 2 covers non-linear regression models and survival analysis. You learn how to visually explore data in R, and to create great-looking graphics using the powerful ggplot2 package.

This education package contains the two courses “Advanced regression models & survival analysis” together with “Visualisation & data exploration”.

 

Course goals: To be able to use R to fit, visualise and interpret models for logistic regression, count regression and survival analysis. How to use the R package ggplot2 to visualise and explore data.

Prerequisites: R1 or equivalent prior knowledge.

Contains the two courses Advanced regression models & survival analysis + Visualisation & data exploration.

This course will teach you how visually explore data in R, and how to create great-looking graphics using the powerful ggplot2 package.

Topics covered include outlier detection, visualisation of trends, and multivariate data. It also covers cluster analysis as well as dimension-reduction of complex data using principal component analysis (PCA).

 

Course goals: To be able to use the R package ggplot2 to visualise and explore data.
Prerequisites: R1 or similar.

Kursen hjälper dig att snabbt komma igång med R Commander och behandlar de centrala delarna av programmet. Rcmdr 1 är en idealisk bas för de mer avancerade kurserna i vårt kursutbud.

Första dagen inleds med en genomgång av statistikprogrammet R och tilläggspaketet R Commander. Kursdeltagarna får strategier att på bästa sätt få tillgång till programmets kraftfulla data och grafhanteringsfunktioner. Andra kursdagen ägnas åt beskrivande statistik och statistisk inferens (eller statistisk slutledning). Detta ger en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla kunskaper, om centrala statistiska begrepp och de vanligaste statistiska.

 

Mål: Att kunna beskriva ens datamaterial i tabeller och grafer samt att kunna generalisera resultat till att gälla hela populationen. Detta ger en perfekt introduktion både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla kunskaper om centrala statistiska begrepp och de vanligaste statistiska metoderna
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kursen ger en grundlig förståelse för enkla och avancerade modeller i regression och ANOVA.

Under första dagen kommer regression, som är den naturliga fortsättningen på korrelationer, alltså sambandet mellan två numeriska variabler att behandlas. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas. Under dag två behandlas ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Student’s t-test, alltså jämförelse av gruppmedelvärden. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner och olika post-hoc test.

 

Mål: Att kunna analysera mer avancerade frågeställningar som rör gruppmedelvärden och interaktioner. Enkla och multipla samband mellan variabler ska man också behärska efter kursdagarna och vi vill även att man ska bli säker på när man kan använda sig av resultaten och hur man tolkar dem.
Förkunskaper: Introduktionskursen Rcmdr 1 eller motsvarande förkunskaper i grundläggande statistik.