SPSS – Kompletta paketet

Det kompletta paketet innehåller alla våra kurser i SPSS. Totalt tio utbildningsdagar för dig som vill lägga den bästa möjliga grunden för ditt framtida statistikarbete.

Få med dig kunskaperna samt alla ovärderliga tips och råd från alla av våra kurser. Innehåller allt ifrån grundläggande statistik och programhantering till avancerade statistiska modeller. Målet är att du ska kunna förstå och själv utföra alla dom viktigaste analyserna du kan komma att stöta på i ditt statistikarbete.

Innehåll

Data och grafhantering • Grundläggande statistik • Linjär regression • ANOVA • Logistisk regression • Överlevnadsanalys • Poweranalys • Syntax • Mixade modeller • Multivariata metoder
Totalt 10 kursdagar - 50.000:-

SPSS 1 - Data och grafhantering samt Grundläggande statistik - 2 dagar

SPSS 1 hjälper dig att snabbt komma igång med både SPSS och de centrala delarna inom statistik. Kursen innehåller de två kursdagarna Data- och grafhantering samt Grundläggande statistik. Som på alla våra kurser varvas teori med exempel, egna övningar och ger en perfekt introduktion till både programmet SPSS och grundläggande statistik. Denna kurs ger en idealisk bas för de mer avancerade utbildningarna i vårt utbud.

Mål: Att enkelt kunna hantera och beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller i SPSS. Målet är även att kunna behärska de grundläggande statistiska metoderna.

Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper i SPSS.

Innehåller kursdagarna Data och grafhantering samt Grundläggande statistik

SPSS 2 - Linjär regression och ANOVA - 2 dagar

SPSS 2 ger en grundlig förståelse av de enkla regressions- och ANOVA-modeller. Kursen innehåller således de två kursdagarna Linjär regression samt ANOVA och precis som på alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar. Först presenteras regression som är den naturliga fortsättningen på korrelationer. Både enkla och multipla regressionsmodeller introduceras, därefter presenteras ANOVA som är den naturliga fortsättningen på t-testet, alltså jämförelse av gruppers medelvärden. Både enkla, justerade och interaktionseffekter och medelvärden presenteras i kursen.

Mål: Att med hjälp av SPSS kunna genomföra analyser i linjär regression och ANOVA samt tolka och validera resultaten.

Förkunskaper: Data och grafhantering i SPSS samt grundläggande statistik.

Innehåller kursdagarna Linjär regression och ANOVA

SPSS 3 - Logistisk regression och Överlevnadsanalys - 2 dagar

SPSS 3 fortsätter med de avancerade regressionsmodellerna logistisk och Cox regression. Under första dagen läggs grunden till logistisk regression och här behandlas också ROC som på ett grafiskt sätt visar hur bra en numerisk variabel kan separeras i två utfall. ROC är väldigt användbart tillsammans med Logistisk regression. Den andra dagen kommer deltagarna att få arbeta med ”time-to-event”-data. De två vanligaste metoderna som används för dessa typer av data är Kaplan-Meier och Cox regression. Precis som på alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.

Mål: Att kunna använda ”time-to-event”-data och avancerade regressionsmodeller samt att kunna tolka och validera resultaten.

Förkunskaper: Data och grafhantering i SPSS samt grundläggande statistik och linjär regression.

Innehåller kursdagarna Logistisk regression & ROC samt Överlevnadsanalys

Poweranalys - SPSS - 1 dag

Kursen hjälper dig att snabbt komma i gång med hur man gör stickprovsberäkningar och poweranalyser i SPSS. Teori varvas med interaktiva exempel, egna övningar och diskussioner med utgångspunkt i statistikprogrammet SPSS. På kursen lär du dig centrala begrepp inom stickprovsteori och de vanligaste statistiska metoderna för att göra beräkningarna.

Mål: Att förstå grunderna i stickprovsberäkningar och poweranalys, samt att själv kunna göra de vanligaste uträkningarna i SPSS.

Förkunskaper: Data och grafhantering i SPSS och grundläggande statistik.

Syntax - SPSS - 1 dag

En kurs som hjälper dig att förstå och använda syntax, som är programmeringsspråket i SPSS. Efter den här dagen kommer du kunna jobba mer effektivt med SPSS tack vare att du kan återanvända kommandon du gjort tidigare. Genom att spara syntax kommer du samtidigt ha en dokumentation av vad du gjort, en spårbarhet. Precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.

Mål: Att kunna bygga upp syntax både manuellt och genom att klistra in från dialogboxar och sen köra dessa syntax som kommandon.

Förkunskaper: Data och grafhantering i SPSS.

Mixade modeller - SPSS - 1 dag

Linjära mixade modeller (LMM) används framförallt när man har korrelerade objekt. Detta kan uppstå om objekten finns i kluster (en valp i en valpkull eller en elev i en klass) eller då man gjort upprepade mätningar på samma objekt. Vid upprepade mätningar är grundmetoden repeated measure ANOVA men ofta får man problem som inte går eller är svåra att hantera. Detta kan exempelvis vara bortfall eller att antagandet om sphericity inte håller. Kursen kommer ge dig de grundläggande kunskaperna om hur dessa problem kan lösas och precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.

Mål: Att kunna analysera klusterdata samt ge dig ett bättre alternativ till repeated measure ANOVA.

Förkunskaper: Data och grafhantering i SPSS, grundläggande statistik samt ANOVA.

Multivariata metoder - SPSS - 1 dag

Multivariata metoder är samlingsnamnet för flera statistiska metoder där de beroende och oberoende variablerna inte är fördefinierade. Alltså motsatsen till de flesta andra metoder som man kanske är van vid som exempelvis olika typer av regression eller ANOVA. De multivariata metoderna brukar ibland kallas för hypotesgenererande metoder istället för hypoteslösande som regression och ANOVA är. Denna kurs kommer beröra de olika metoderna inom klusteranalys och faktoranalys och precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.

Mål: Att kunna använda klusteranalys och bekräftande faktoranalys.

Förkunskaper: Data och grafhantering i SPSS och grundläggande statistik.