Statistica

Statistica är ett statistiskt analysprogram som har funnits på den svenska marknaden sedan 90-talet. Lär dig behärska både statistik och programvaran på våra utbildningar. Vi har fyra kurser med helt olika innehåll där vi varvar katederundervisning med praktiska övningar på ett unikt sätt. Finns både online och på flera orter i Sverige.

Statistica 1 - Introduktionskurs

Kursen hjälper dig att snabbt komma igång med Statistica och behandlar de centrala delarna av programmet. Statistica 1 är en idealisk bas för de mer avancerade kurserna i vårt kursutbud.

Första dagen inleds med en genomgång av statistikprogrammet Statistica. Kursdeltagarna får strategier för att på bästa sätt få tillgång till programmets kraftfulla data och grafhanteringsfunktioner. Andra kursdagen ägnas åt beskrivande statistik och statistisk inferens (eller statistisk slutledning). Detta ger en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla kunskaper, om centrala statistiska begrepp och de vanligaste statistiska metoderna.

 

Mål: Att enkelt kunna beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller i Statistica samt att kunna generalisera resultat till att gälla hela populationen.
Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper.

Statistica 2 - ANOVA och regression

Kursen ger en grundlig förståelse av enkla och avancerade ANOVA- och regressionsmodeller.

Under första dagen behandlas ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Students t-test, alltså jämförelse av gruppmedelvärden. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner, post-hoc test samt planerade jämförelser. Under dag två presenteras enkla och avancerade modeller i regression. Regression är den naturliga fortsättningen på korrelationer, dvs sambandet mellan två numeriska variabler. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom hur man på olika sätt bygger modeller och predikterar nya observationer med hjälp av dem.

 

Mål: Att med hjälp av Statistica kunna genomföra ANOVA- och regressionsmodeller.
Förkunskaper: Genomgången Statistica 1 eller motsvarande kunskaper.

Statistica 3 - Logistisk regression, överlevnads- och poweranalys

Kursen ger en ordentlig genomgång av regressionsmodeller och överlevnadsstatistik samt hur power och urvalsstorlekar beräknas på ett korrekt sätt.

Under första kursdagen läggs grunden till den mer avancerade ickelinjära statistiken där bland annat logistisk regression ingår. Under denna dag kommer även några intressanta multivariata metoder att tas upp. Du får en inblick i när och hur dessa hypotesgenererande metoder ska användas. Andra dagen får du arbeta med överlevnadsstatistik och överlevnadskurvor av Kaplan-Meier typ. Jämförelse av olika grupper kommer att beröras samt mer avancerade fall där Cox PH regression måste användas. Avslutningsvis kommer även powerberäkningar att beröras.

 

Mål: Att kunna använda de avancerade regressionsmodeller som finns i Statistica samt kunna tolka och validera resultaten. Vidare kan du efter avslutad kurs behärska grunderna i överlevnadsanalys samt räkna ut power och urvalsstorlekar på några vanliga scenarion.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i statistik motsvarande Statistica 1.

Statistica 4 - Avancerade data- och grafhantering samt multivariata metoder

Kursen ger dig en fördjupning av den data- och graf hantering som behandlas i grundkursen, Statistica 1. Du får även en inblick i tidsseriernas värld samt de multivariata metoderna.

Första kursdagen tas datahantering till en högre nivå och du får se hur och när man kan använda många av de kraftfulla datahanteringsalgoritmer som finns i Statistica. Kursen tar också upp fler grafer som kan användas för att visuellt analysera data. Under första dagen kommer även tidsserieanalys att användas och speciellt de två vanliga metoderna: ARIMA och exponentiell utjämning. Under de andra kursdagen kommer fler multivariata metoder att användas samt attribute agreement, ROC och Bland-Altman.

 

Mål: Efter denna kurs behärskar du avancerad datahantering. Även att analysera enklare tidsseriedata samt kunna grunderna i faktoranalys och se nyttan med beslutsträd samt diskriminantanalys. Vi ger dig verktygen för att kunna använda de mindre vanliga analysmetoderna attribute agreement, ROC och Bland-Altman.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i statistik motsvarande Statistica 1.