Statistica

Våra utbildningar i Statistica består av tre kursdagar med olika innehåll. Kom igång med programmet och lär dig behärska data- och grafhantering samt grundläggande statistik på vår första kurs.

Få förståelse för korrelationer, jämförelser av medelvärden och samband mellan variabler. Gå vidare med fortsättningen på detta och lär dig linjär regression och ANOVA på Statistica 2. Fortsätt vidare med logistisk regression,”time-to-event”-data samt dom två vanligaste metoderna Kaplan-Meier och Cox regression.

Innehåll

Data och grafhantering • Grundläggande statistik • Linjär regression • ANOVA • Logistisk regression • Överlevnadsanalys

Statistica 1 - Introduktionskurs

Kursen hjälper dig att snabbt komma igång med Statistica och behandlar de centrala delarna av programmet. Statistica 1 är en idealisk bas för de mer avancerade kurserna i vårt kursutbud.

Utbildningen inleds med en genomgång av statistikprogrammet Statistica. Kursdeltagarna får strategier för att på bästa sätt få tillgång till programmets kraftfulla data och grafhanteringsfunktioner. Andra delen av kursen ägnas åt beskrivande statistik och statistisk inferens (eller statistisk slutledning). Detta ger en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla kunskaper, om centrala statistiska begrepp och de vanligaste statistiska metoderna.

 

Mål: Att enkelt kunna beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller i Statistica samt att kunna generalisera resultat till att gälla hela populationen.
Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper.

Statistica 2 - Regression och ANOVA

Kursen ger en grundlig förståelse av enkla och avancerade ANOVA- och regressionsmodeller.

I första delen av kursen behandlas enkla och avancerade modeller i regression. Regression är den naturliga fortsättningen på korrelationer, dvs sambandet mellan två numeriska variabler. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom hur man på olika sätt bygger modeller och predikterar nya observationer med hjälp av dem.

Efter det presenteras ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Students t-test, alltså jämförelse av gruppmedelvärden. Under kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner och post-hoc test.

 

Mål: Att med hjälp av Statistica kunna genomföra ANOVA- och regressionsmodeller.
Förkunskaper: Genomgången Statistica 1 eller motsvarande kunskaper.

Statistica 3 - Logistisk regression och överlevnadsanalys

Kursen ger en ordentlig genomgång av logistisk regression och överlevnadsanalys.

Under förmiddagen kommer logistisk regression att behandlas. På eftermiddagen kommer deltagarna att få arbeta med överlevnadsanalys där överlevnadskurvor (Kaplan-Meier) kommer att användas. Jämförelse av olika grupper kommer att beröras samt mer avancerade fall där Cox PH regression måste användas.

 

Mål: Att kunna använda de avancerade regressionsmodeller som finns i Statistica samt kunna tolka och validera resultaten.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i statistik motsvarande Statistica 1.