En sammanfattning av stickprovsberäkningar och poweranalyser

Statistisk styrka eller power är ett begrepp inom statistiken för att beräkna sannolikheten att en undersökning upptäcker en verklig skillnad mellan grupper. Grundprincipen är att man jämför en kontrollgrupp med en experimentgrupp som man utsätter för någon typ av behandling.

Beräkningen används huvudsakligen i stadiet för studieplanering för att säkerställa att de undersökta grupperna är tillräckligt stora. Det finns även flera skäl för att undvika att använda sig av för stora stickprov. Detta kan bli väldigt kostsamt och även anses vara oetiskt ifall man utsätter studiedeltagare för interventioner i onödan.

Användning av Poweranalyser i SPSS

Sedan version 27 av SPSS släpptes år 2020 har verktyget för poweranalyser funnits med i programmet. Innan det var möjligt kunde man använda sig av andra program så som G*Power eller R. Många användare föredrar fortfarande att använda sig av dessa verktyg för sina analyser men majoriteten utför numera sina poweranalyser direkt i SPSS.

Följande alternativ för att beräkna provstorlekar ingår numera i programmet:

Jämförelser av medelvärden
• One Sample T-test
• Paired Samples T-test
• Independent Samples T-test
• One-way ANOVA

Proportioner
• McNemar’s test
• Chi2-test
• Binomialtest

Korrelationer

Linjär regression

Lär dig mer på vårt nästa kurstillfälle!

SPSS Poweranalys
Onlinekurs den 6 maj 2024

Kursinnehåll
• Hypotestest
• Signifikansnivå och p-värde
• Typ I och typ II fel
• Power och effektstorlek
• Studiedesigner

Lär dig att utföra beräkningar av stickprov och power för:
• Medelvärden
• Proportioner
• Korrelationer
• Linjär regression

Boka plats på kursen SPSS Poweranalys

Nyheter