SPSS

SPSS är ett av de populäraste datorprogrammen för att utföra statistiska analyser. På våra kurser lär du dig behärska både statistik och programvara. Vi har sex utbildningar med helt olika innehåll där vi varvar katederundervisning med praktiska övningar på ett unikt sätt. Finns både online och på flera orter i Sverige.

SPSS 1 - Introduktionskurs

Kursen hjälper dig att snabbt komma igång med SPSS och behandlar de centrala delarna av programmet. SPSS 1 är en idealisk bas för de mer avancerade kurserna i vårt kursutbud.

Första dagen inleds med en genomgång av statistikprogrammet SPSS. Kursdeltagarna får strategier för att på bästa sätt få tillgång till programmets kraftfulla data och grafhanteringsfunktioner. Andra kursdagen ägnas åt beskrivande statistik och statistisk inferens (eller statistisk slutledning). Detta ger en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla kunskaper, om centrala statistiska begrepp och de vanligaste statistiska metoderna.

 

Mål: Att enkelt kunna hantera SPSS för att beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller samt att kunna generalisera resultat till att gälla hela populationen.
Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper.

SPSS 2 - Regression och ANOVA

Kursen ger en grundlig förståelse av enkla samt avancerade regressions- och ANOVA-modeller.

Under dag ett presenteras enkla och avancerade modeller i regression. Regression är den naturliga fortsättningen på korrelationer, alltså sambandet mellan två numeriska variabler. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom hur man på olika sätt bygger modeller och predikterar nya observationer med hjälp av dem. Under andra dagen behandlas ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Students t-test, alltså jämförelse av grupp medelvärden. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner och post-hoc test.

 

Mål: Att med hjälp av SPSS kunna genomföra ANOVA- och regressionsmodeller.
Förkunskaper: Genomgången SPSS 1 eller motsvarande kunskaper.

SPSS 3 - Logistisk regression och överlevnadsanalys

Kursen ger en ordentlig genomgång av logistisk regression och överlevnadsanalys.

Under första kursdagen kommer en grund läggas till logistisk regression. Under denna dag kommer även ROC att behandlas då den är användbar för diagnostiska test och regression. Den andra dagen kommer deltagarna att få arbeta med överlevnadsanalys där överlevnadskurvor (Kaplan-Meier) kommer att användas. Jämförelse av olika grupper kommer att beröras samt mer avancerade fall där Cox PH regression måste användas.

 

Mål: Att kunna använda avancerade regressionsmodeller och även kunna tolka samt validera resultaten. Efter kursen ska deltagaren behärska grundläggande överlevnadsanalys.
Förkunskaper: SPSS block 1 eller motsvarande förkunskaper i grundläggande statistik.

SPSS 4 - Mixade modeller och multivariata metoder

Kursen ger dig en översikt i metoden som vanligen förkortas till LMM, nämligen linjära mixade modeller. Du får även en inblick i några multivariata metoder.

Denna kurs kommer under första dagen att behandla mixade modeller. Under den andra dagen kommer ett par multivariata statistiska metoder att utforskas (hypotesgenererande metoder). Faktoranalys används oftast på två sätt, del som hypotesgenerareande men även som hypotes bekräftande metod (exempelvis vid validering av enkäter).

 

Mål: Att kunna använda enklare former av de avancerade delarna inom mixade modeller och multivariata metoder.
Förkunskaper: SPSS 1 och 2 eller motsvarande förkunskaper.

SPSS 5 - Syntax

Endagskurs som hjälper dig att förstå och använda syntax, som är SPSS Statistics eget programmeringsspråk.

Du lär dig hur du enkelt kan skapa och använda syntax, utan att behöva vara programmerare. Efter den här dagen kommer du kunna jobba mer effektivt tack vare att du kan återanvända kommandon du gjort tidigare, utan att behöva komma ihåg alla knapptryck och det kommer höja kvaliteten på ditt arbete.  Genom att spara syntax kommer du samtidigt ha en dokumentation av vad du gjort, en spårbarhet. En annan fördel är att du kan använda gamla syntax även fast det är från tidigare versioner av SPSS.

 

Mål: Att kunna bygga upp syntax både manuellt och genom att klistra in från dialogboxar eller andra ställen i programmet och sen köra dessa syntax som kommandon.
Förkunskaper: Viss vana av SPSS.

SPSS 6 - Stickprovsberäkningar och poweranalys

Kursen hjälper dig att snabbt komma i gång med hur man gör stickprovsberäkningar och poweranalys i SPSS.

Utbildningen inleds med en genomgång av teorin bakom stickprovsberäkningar och poweranalys. Vidare varvas teori med interaktiva exempel, egna övningar och diskussioner med utgångspunkt i statistikprogrammet SPSS. Detta ger dig en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla kunskaper. På kursen lär du dig centrala begrepp inom stickprovsteori och de vanligaste statistiska metoderna för att göra beräkningar tillämpat i SPSS.

 

Mål: Att förstå grunderna i stickprovsberäkningar och poweranalys, och att man själv kan göra de vanligaste uträkningarna för stickprovet och power i SPSS.
Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper.