SPSS

SPSS är ett av de populäraste datorprogrammen för att utföra statistiska analyser. På våra kurser lär du dig behärska både statistik och programvara. Vi har fem utbildningar med helt olika innehåll där vi varvar katederundervisning med praktiska övningar på ett unikt sätt. Finns både online och på flera orter i Sverige.

SPSS 1 - Introduktionskurs

Kursen hjälper dig att snabbt komma igång med SPSS och behandlar de centrala delarna av programmet. SPSS 1 är en idealisk bas för de mer avancerade kurserna i vårt kursutbud.

Första dagen inleds med en genomgång av statistikprogrammet SPSS. Kursdeltagarna får strategier för att på bästa sätt få tillgång till programmets kraftfulla data och grafhanteringsfunktioner. Andra kursdagen ägnas åt beskrivande statistik och statistisk inferens (eller statistisk slutledning). Detta ger en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla kunskaper, om centrala statistiska begrepp och de vanligaste statistiska metoderna.

 

Mål: Att enkelt kunna hantera SPSS för att beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller samt att kunna generalisera resultat till att gälla hela populationen.
Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper.

SPSS 2 - ANOVA och regression

Kursen ger en grundlig förståelse av enkla och avancerade ANOVA- och regressionsmodeller.

Under första dagen behandlas ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Students t-test, alltså jämförelse av grupp medelvärden. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner, post-hoc test samt planerade jämförelser. Under dag två presenteras enkla och avancerade modeller i regression. Regression är den naturliga fortsättningen på korrelationer, alltså sambandet mellan två numeriska variabler. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom hur man på olika sätt bygger modeller och predikterar nya observationer med hjälp av dem.

 

Mål: Att med hjälp av SPSS kunna genomföra ANOVA- och regressionsmodeller.
Förkunskaper: Genomgången SPSS Block 1 eller motsvarande kunskaper.

SPSS 3 - Logistisk regression, överlevnads- och poweranalys

Kursen ger en ordentlig genomgång av avancerade regressionsmodeller, överlevnadsstatistik samt power- och urvalsberäkning.

Under första kursdagen kommer en grund läggas till den mer avancerade ickelinjära statistiken där bland annat logistisk regression ingår. Under denna dag kommer även ROC att behandlas då den är användbar för diagnostiska test och regression. Den andra dagen kommer deltagarna att få arbeta med överlevnadsstatistik där överlevnadskurvor (Kaplan-Meier) kommer att användas. Jämförelse av olika grupper kommer att beröras samt mer avancerade fall där Cox PH regression måste användas. Avslutningsvis kommer även enklare powerberäkningar att beröras.

 

Mål: Att kunna använda avancerade regressionsmodeller och även kunna tolka samt validera resultaten. Efter kursen ska deltagaren behärska grundläggande överlevnadsanalys samt kunna räkna ut power och urvalsstorlekar.
Förkunskaper: SPSS block 1 eller motsvarande förkunskaper i grundläggande statistik.

SPSS 4 - Mixed models och multivariata metoder

Kursen ger dig en översikt i metoden som vanligen förkortas till LMM, nämligen linjära mixade modeller. Du får även en inblick i tidsseriernas värld samt några multivariata metoder.

Denna kurs kommer under första dagen att behandla två avancerade statistiska områden, nämligen mixade modeller och tidsserier. De mixade modellerna delas upp i linjära (används ofta vid upprepade mätningar och förkortas LMM, linear mixed models) samt generaliserade modeller (förkortas GLMM, generalized linear mixed models) men endast LMM kommer att beröras i denna kurs. Under den andra dagen kommer ett par multivariata statistiska modeller att utforskas. Dessa metoder används ibland som hypotesgenererande metoder och har alltså som syfte att gå igenom ett material hypotes löst. Faktoranalys används oftast på två sätt, del som hypotesgenerareande men även som hypotes bekräftande metod (exempelvis vid validering av enkäter).

 

Mål: Att kunna använda enklare former av de avancerade delarna inom mixade modeller, tidsserieanalys och multivariata metoder.
Förkunskaper: SPSS 1 och 2 eller motsvarande förkunskaper.

SPSS 5 - Syntax

Endagskurs som hjälper dig att förstå och använda syntax, som är SPSS Statistics eget programmeringsspråk.

Du lär dig hur du enkelt kan skapa och använda syntax, utan att behöva vara programmerare. Efter den här dagen kommer du kunna jobba mer effektivt tack vare att du kan återanvända kommandon du gjort tidigare, utan att behöva komma ihåg alla knapptryck och det kommer höja kvaliteten på ditt arbete.  Genom att spara syntax kommer du samtidigt ha en dokumentation av vad du gjort, en spårbarhet. En annan fördel är att du kan använda gamla syntax även fast det är från tidigare versioner av SPSS.

 

Mål: Att kunna bygga upp syntax både manuellt och genom att klistra in från dialogboxar eller andra ställen i programmet och sen köra dessa syntax som kommandon.
Förkunskaper: Viss vana av SPSS.