Kursen ger en ordentlig genomgång av logistisk regression och överlevnadsanalys.

Under första kursdagen kommer en grund läggas till logistisk regression. Under denna dag kommer även ROC att behandlas då den är användbar för diagnostiska test och regression. Den andra dagen kommer deltagarna att få arbeta med överlevnadsanalys där överlevnadskurvor (Kaplan-Meier) kommer att användas. Jämförelse av olika grupper kommer att beröras samt mer avancerade fall där Cox PH regression måste användas.

 

Mål: Att kunna använda avancerade regressionsmodeller och även kunna tolka samt validera resultaten. Efter kursen ska deltagaren behärska grundläggande överlevnadsanalys.
Förkunskaper: SPSS block 1 eller motsvarande förkunskaper i grundläggande statistik.

Kursen ger dig en översikt i metoden som vanligen förkortas till LMM, nämligen linjära mixade modeller. Du får även en inblick i några multivariata metoder.

Denna kurs kommer under första dagen att behandla mixade modeller. Under den andra dagen kommer ett par multivariata statistiska metoder att utforskas (hypotesgenererande metoder). Faktoranalys används oftast på två sätt, del som hypotesgenerareande men även som hypotes bekräftande metod (exempelvis vid validering av enkäter).

 

Mål: Att kunna använda enklare former av de avancerade delarna inom mixade modeller och multivariata metoder.
Förkunskaper: SPSS 1 och 2 eller motsvarande förkunskaper.