Kursen ger en ordentlig genomgång av avancerade regressionsmodeller, överlevnadsstatistik samt power- och urvalsberäkning.

Under första kursdagen kommer en grund läggas till den mer avancerade ickelinjära statistiken där bland annat logistisk regression ingår. Under denna dag kommer även ROC att behandlas då den är användbar för diagnostiska test och regression. Den andra dagen kommer deltagarna att få arbeta med överlevnadsstatistik där överlevnadskurvor (Kaplan-Meier) kommer att användas. Jämförelse av olika grupper kommer att beröras samt mer avancerade fall där Cox PH regression måste användas. Avslutningsvis kommer även enklare powerberäkningar att beröras.

 

Mål: Att kunna använda avancerade regressionsmodeller och även kunna tolka samt validera resultaten. Efter kursen ska deltagaren behärska grundläggande överlevnadsanalys samt kunna räkna ut power och urvalsstorlekar.
Förkunskaper: SPSS block 1 eller motsvarande förkunskaper i grundläggande statistik.

Kursen ger dig en översikt i metoden som vanligen förkortas till LMM, nämligen linjära mixade modeller. Du får även en inblick i tidsseriernas värld samt några multivariata metoder.

Denna kurs kommer under första dagen att behandla två avancerade statistiska områden, nämligen mixade modeller och tidsserier. De mixade modellerna delas upp i linjära (används ofta vid upprepade mätningar och förkortas LMM, linear mixed models) samt generaliserade modeller (förkortas GLMM, generalized linear mixed models) men endast LMM kommer att beröras i denna kurs. Under den andra dagen kommer ett par multivariata statistiska modeller att utforskas. Dessa metoder används ibland som hypotesgenererande metoder och har alltså som syfte att gå igenom ett material hypotes löst. Faktoranalys används oftast på två sätt, del som hypotesgenerareande men även som hypotes bekräftande metod (exempelvis vid validering av enkäter).

 

Mål: Att kunna använda enklare former av de avancerade delarna inom mixade modeller, tidsserieanalys och multivariata metoder.
Förkunskaper: SPSS 1 och 2 eller motsvarande förkunskaper.