Kursen hjälper dig att snabbt komma igång med SPSS och behandlar de centrala delarna av programmet. SPSS 1 är en idealisk bas för de mer avancerade kurserna i vårt kursutbud.

Första dagen inleds med en genomgång av statistikprogrammet SPSS. Kursdeltagarna får strategier för att på bästa sätt få tillgång till programmets kraftfulla data och grafhanteringsfunktioner. Andra kursdagen ägnas åt beskrivande statistik och statistisk inferens (eller statistisk slutledning). Detta ger en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla kunskaper, om centrala statistiska begrepp och de vanligaste statistiska metoderna.

 

Mål: Att enkelt kunna hantera SPSS för att beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller samt att kunna generalisera resultat till att gälla hela populationen.
Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper.

Kursen ger en grundlig förståelse av enkla samt avancerade regressions- och ANOVA-modeller.

Under dag ett presenteras enkla och avancerade modeller i regression. Regression är den naturliga fortsättningen på korrelationer, alltså sambandet mellan två numeriska variabler. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom hur man på olika sätt bygger modeller och predikterar nya observationer med hjälp av dem. Under andra dagen behandlas ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Students t-test, alltså jämförelse av grupp medelvärden. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner och post-hoc test.

 

Mål: Att med hjälp av SPSS kunna genomföra ANOVA- och regressionsmodeller.
Förkunskaper: Genomgången SPSS 1 eller motsvarande kunskaper.